آبان پژوهانتقال پسآب تصفيه خانه همدان 

به نيروگاه شهيد مفتح همدان


محل اجراي پروژه : استان همدان

نوع قرارداد : مطالعات مرحله اول و دوم و نظارت بر عمليات اجرايي

مدت قرارداد : 2 ماه

كارفرما: شركت برق منطقه اي باختر

پيمانكار عمليات اجرايي: شركت چكاد جنوب

  هدف طرح

تامين نياز آبي كوتاه مدت نيروگاه شهيد مفتح همدان با انتقال آب از  چاه هاي شرب شهر رزن