آبان پژوه


تونل فاضلابرو

غرب تهرانتونل فاضلاب غرب، بعنوان دومين تونل بزرگ انتقال فاضلاب در تهران با هدف جمع‌آوري فاضلاب مناطق مرکزي و غرب تهران و انتقال آن به تصفيه خانه فاضلاب جنوب غرب توسط شركت محترم فاضلاب تهران برنامه ريزي و اجراي اين طرح بصورت طرح و ساخت به مشاركت جنرال مكانيك، ملي ساختمان، تالون و آبان پژوه واگذار گرديده است. مساحت تحت پوشش اين تونل بالغ بر ٢٠ هزار هکتار و جمعيت تحت پوشش آن در حدود ٥/٣ ميليون نفر است كه بر اين اساس اين تونل بايستي قادر باشد تا حداكثر دبي 22/17 متر مكعب بر ثانيه را به محل تصفيه خانه منتقل نمايد. منطبق بر شرايط ذكر شده در قرارداد ،حداكثر دبي تونل در ابتداي مسير برابر 85/11 متر مكعب در ثانيه است كه در ادامه و با اضافه شدن دبي از طريق كلكتورها، اين ميزان به 01/12 متر مكعب در ثانيه ( در حدود كيلومتر  300+1 )و سپس 84/12متر مكعب در ثانيه ( در حدود كيلومتر 165 +5 ) و سپس 22/17 متر مكعب در ثانيه ( در حدود كيلومتر 210+9 ) مي رسد.

مسير تونل انتقال فاضلاب غرب تهران از تقاطع بزرگراه آيت‌الله سعيدي با خيابان سي متري جي آغاز و تا بازار مبل يافت‌آباد امتداد مي‌يابد و در ادامه از طريق بلوار معلم تا ضلع شمالي بزرگراه آزادگان پيش مي‌رود و در حاشيه ضلع شمالي بزرگراه امتداد يافته و از رودخانه کن عبور مي‌کند. اين تونل با عبور از عرض بزرگراه آزادگان در نهايت در حاشيه ضلع جنوب شرقي آزادراه ساوه تا محل تصفيه‌‌خانه جنوب غربي تهران (فيروزبهرام) امتداد مي‌يابد. طول اين تونل بر اساس آخرين تدقيق‌هاي انجام شده معادل 10826 متر مي باشد كه در بخش حفاري مكانيزه قطر داخلي آن معادل 0/3 متر است.