آبان پژوهنیروگاه های زنجیره ای

پلرود


هدف از مطالعات بررسي پتانسيل هاي توليد انرژي برق آبي با بهره گيري از شرايط رودخانه پلرود مي باشد  بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد كه در طول اين رودخانه امكان نصب دو نيروگاه جرياني به ترتيب با قدرت نصب 30 و 26 مگاوات امكان پذير مي باشد . مشخصات اين گزينه ها به شرح زير خلاصه شده است.

 مشخصات گزينه هاي مورد مطالعه:

گزینه بالادست

آبدهی رودخانه
3/35
متر مکعب بر ثانیه
نوع سد
بتنی وزنی

ارتفاع سد از کف رودخانه
17
متر
حجم فعال
75000
متر مکعب برای تنظیم روزانه
دبی طراحی نیروگاه
5
متر مکعب بر ثانیه
طول خط انتقال
19
کیلومتر
ارتفاع طراحی نیروگاه
625
متر
قدرت نصب
26
مگاوات
کل انرژی تولیدی سالانه
73
گیگاوات ساعت در سال

گزینه پایین دست

آبدهی روخانه
9/62
متر مکعب بر ثانیه
نوع سد
بتنی وزنی

ارتفاع سد از کف رودخانه
17
متر
حجم فعال برای تنظیم روزانه
200000
متر مکعب
دبی طراحی نیروگاه
17
متر مکعب بر ثانیه
طول خط انتقال به صورت تونل
4/9
کیلومتر
ارتفاع طراحی نیروگاه
288
متر
قدرت نصب
مگاوات
مگاوات
کل انرژی تولیدی سالانه
72
گیگاوات ساعت در سال