آبان پژوه


نیروگاه

آزادپروژه احداث يك نيروگاه برقابي در پاياب سد مخزني آزاد، شرايط بهره گيري از انرژي بالقوه آب براي توليد انرژي برقابي به عنوان يك انرژي پاك و پايدار را فراهم مي سازد . نيروگاه مذكور تا زمان بهره گيري از سامانه انتقال آب آزاد به دشت دهگلان - قروه، از كل پتانسيل آبي سد آزاد براي توليد انرژي بهره گيري نموده و پس از راه اندازي سامانه فوق، توليد انرژي بر اساس آب رها شده براي تامين نيازهاي آبي حفظ محيط زيست و نيز تامين نيازهاي آبي كشاورزي انجام مي پذيرد .

اين نياز در طول سال معادل 1/5 متر مكعب در ثانيه در نظر گرفته شده كه در ماه هاي خرداد الي شهريور يك متر مكعب در ثانيه نيز جهت تامين نيازهاي آبي كشاورزي به آن افزوده مي گردد .