آبان پژوه


شبکه

قشلاق صحنههدف از احداث طرح قشلاق صحنه انتقال جريان تنظيم شده در سد قشلاق جهت تامين بخشي از نيازهاي آبي دشتهاي صحنه و چمچمال و نياز آب شرب و صنعت شهرستان صحنه مي باشد. با بهره برداري از سد مخزني قشلاق، امكان تنظيم جريان آب سطحي رودخانه مريم نگار فراهم مي گردد كه منطبق بر مصوبه تخصيص، اين جريان به مصارف زير مي رسد:

شرب و بهداشت : 0/3 ميليون متر مكعب

صنعت منطقه: 6/0 ميليون متر مكعب

آبياري دشت صحنه : 2/0 ميليون متر مكعب

كمبود چمچمال:  17/5 ميليون متر مكعب

زيست محيطي: 13/5 متر مكعب

 

موقعيت طرح :

طرح در حد فاصل دشتهاي دينه ور و صحنه و در محدوده روستاهاي احمدآباد، جيحون آباد، سنگ چين، عباس آباد، آب باريك و پاقلعه در استان كرمانشاه در شمال غرب شهرستان صحنه قرار دارد. دسترسي به محل پرو‍‍‍‍‍‍‍‍‍زه  از جاده صحنه-كرمانشاه و جاده فرعي روستاهاي نامبرده امكانپذير است.

احجام كارهاي اصلي:

حفاري در خاك: 143000 متر مكعب

حفاري در سنگ: 375000 متر مكعب

خاكريزي: 67000 متر مكعب

كانال كني: 38000 مترمكعب

كارهاي فولادي: 1360 تن

قالب بندي: 61800 متر مربع

بتن ريزي : 29700 مترمكعب

سيمان: 9220 تن

 

اجزاي طرح:

افزايش ارتفاع بند انحرافي مريم نگار

احداث كانال بتني سر پوشيده بطول 10/2 كيلومتر

احداث كانال ذوزنقه اي بطول 10/0 كيلومتر

ابنيه فني كانال و دهانه هاي آبگيري و تبديل ها

 

مشخصات كانال ها:

طول كانال مستطيلي: 10/ 20كيلومتر

عرض كف كانال مستطيلي: 2/00 متر

ارتفاع پوشش: 1/60 متر

ظرفيت : 3/50 متر مكعب بر ثانيه

طول كانال ذوزنقه اي : 10/00 كيلومتر

عرض كف: 1/50 متر

ارتفاع پوشش: 1/10 متر

ظرفيت:3/50 متر مكعب بر ثانيه