آبان پژوه
 انتقال آب

از سد گاوشان به اراضی کشاورزی خامسان


محل اجراي پروژه : استان كردستان

هدف طرح

‌پمپاژ آب بهنگام رودخانه گاوه رود از مخزن سد گاوشان، ‌براي تأمين نياز آبي اراضي كشاورزي روستاي خامسان واقع در شهرستان كامياران