آبان پژوه


سامانه انتقال آب

سد آزاد به دشت های قروه دهگلانمحل اجراي پروژه : استان كردستان

  اهداف طرح

 تأمين نياز بخشي از اراضي كشاورزي دشت قروه دهگلان.

 تأمين نياز آبي شرب، صنعت و كشاورزي در حوضه قشلاق

 رفع مشکلات حاد کاهش تراز آب زيرزميني.

 امکان رفع تهديدات کيفي منابع آب زيرزميني.

 رفع تهديدات نشست سطح زمين.

 رفع تهديدات بوجود آمده در راستاي تامين نياز آب شهر قروه و بخش ها و روستاهاي منطقه.

 ممانعت از تخريب محيط زيست.

 ممانعت از شور شدن آب هاي زير زميني

 ممانعت از کاهش حاصلخيزي دشت.

 نياز مبرم منطقه به توسعه اجتماعي و اشتغال زايی.

 جلوگيري از افت روزافزون شاخص توليد سرانه استان.

 جلوگيري از تعطيلي صنايع موجود در بخش شرقي.

 

  مشخصات مسیر انتقال:

محل برداشت آب:  مخزن نیروگاه تلمبه ذخیره ای سد آزاد

محل ذخیره آب در دشت و مسیر انتقال: سد قوچم/دره شویشه

رقوم برداشت : 1875 متر از سطح دریا

رقوم تحویل : 2010   متر از سطح دریا

ظرفیت برداشت از مخزن سد آزاد:7 متر مکعب بر ثانیه

ظرفیت پمپاژ بعد از تونل: 5 متر مکعب بر ثانیه

حجم آب انتقالی به دشت قروه دهگلان: 104/1 میلیون متر مکعب

میزان رهاسازی در مخزن سد قشلاق: 3/39 میلیون متر مکعب

نیاز کشاورزری در طول مسیر: 36/1 میلیون متر مکعب

نیاز پایاب سد آزاد: 52/7 میلیون متر مکعب

ارتفاع استاتیک پمپاژ: 192 متر

ارتفاع دینامیک پمپاژ:  301 متر

طول کل خط انتقال:  77 کیلومتر

طول خط لوله:  72/8 کیلومتر

قطر خط لوله: 2032 میلیمتر

تعداد ایستگاه های پمپاژ 2

قدرت نصب کل ایستگاه های پمپاژ:  15 مگاوات

برق مصرفی سالیانه 100