آبان پژوهسد

شنجور رزن


پروژه سد شنجور رزن  در 20 كيلومتري شرق شهرستان رزن در استان همدان واقع شده است. هدف از احداث اين طرح تضمين حق آبه هاي پايين دست سد به ميزان دو ميليون متر مكعب در سال ، تامين نيازهاي بخش صنعت و شرب به ميزان سه ميليون متر مكعب در سال و تضمين حق آبه هاي محيط زيست به ميزان نيم ميليون متر مكعب در سال مي باشد.

اجزای اصلی طرح عبارتند از : 

1- سد سنگریزه ای با هسته رسی با ارتفاع 29 متر، حجم مخزن 5 میلیون متر مکعب و حجم بدنه 815000 متر مکعب
2- سرریز آزاد واقع در تکیه گاه چپ با طول آستانه 60 متر
3- ‌سیستم انحراف آب شامل کالورت دو دهانه، هر دهانه به ابعاد 3*2 متر و طول 206 متر در جناح چپ
 
4- سیستم تخلیه کننده عمقی و آبگیر آبیاری بصورت مجرای فلزی در داخل کالورت انحراف
5- سیستم آب بند سامل دیوار آب بند با عمق حداکثر 25 متر در بخش میانی و پرده تزریق در تکیه گاه ها