آبان پژوه


سایر طرح های

سد سازی • مطالعات مرحله 1و2 سد انحرافی باسکله در انبار
 • مطالعات مرحله اول سد مخزنی داخرجین
 • مطالعات بازنگری مرحله اول و مطالعات مرحله دوم سد مخزنی سنگ سفید بهار
 • مطالعات مرحله اول سد مخزنی بالاخانلو
 • مطالعات مرحله دوم سد مخزنی آلان کبودر آهنگ
 • مطالعات مرحله اول سد های مخزنی چوار و گلال
 • مطالعات مرحله دوم و نظارت مولف طرح سد مخزنی ملاصدرا
 • مطالعات مرحله اول و دوم سد مخزنی سیر
 • مطالعات مرحله اول و دوم طرح سد مخزنی امروله
 • نظارت عالیه و کارگاهی سد مخزنی شنجور رزن
 • نظارت عالیه و کارگاهی بند اغشت
 • نظارت کارگاهی عملیات ژئوتکنیک طرح سد مخزنی سیر
 • مطالعات مرحله اول سد مخزنی قصریان
 • نظارت کارگاهی عملیات ژئوتکنیک طرح سد مخزنی اندبیل
 • نظارت عالیه و کارگاهی بند انحرافی و کانال انتقال آب جعفر آباد شهر ری
 • نظارت کارگاهی عملیات ژئوتکنیک طرح سد مخزنی آلان
 • نظارت کارگاهی عملیات ژئوتکنیک طرح سد مخزنی سنگ سفید
 • نظارت کارگاهی عملیات ژئوتکنیک طرح سد مخزنی نیاخرم
 • مطالعات مرحله شناخت تکمیلی و مرحله اول سامانه انتقال آب از سد ژاوه به دشت قروه دهگلان
 • نظارت کارگاهی عملیات ژئوتکنیک طرح سد مخزنی هشتجین
 • نظارت کارگاهی عملیات ژئوتکنیک طرح سد مخزنی سنگ آباد
 • مطالعات مرحله اول سامانه انتقال آب از سد آزاد به دشت قروه و دهگلان
 • مطالعات مرحله اول طرح نیروگاه برقابی سد مخزنی آزاد
 • نظارت کارگاهی عملیات ژئوتکنیک سامانه انتقال آب از سد آزاد و ژاوه به دشت های دهگلان و قروه
 • نظارت عاليه و كارگاهي سد مخزني قشلاق صحنه
 • مطالعات مرحله اول سد و نیروگاه های زنجیره ای پلرود
 • مطالعات مرحله اول سد مخزنی جهانشاه
 • مطالعات مرحله دوم شبکه آبیاری و زهکشی سد قشلاق صحنه
 • نظارت عالیه و کارگاهی شبکه آبیاری و زهکشی سد مخزنی قشلاق صحنه
 • نظارت عاليه ، کنترل طراحي و نظارت کارگاهي سد مخزني گلال
 • نظارت عاليه و كارگاهي راههای دسترسی و داخل کارگاه سد خرسان 3
 • مطالعات مرحله اول سد تنظيمي سامانه انتقال آب از سد آزاد و بازنگري مطالعات نيروگاه برقابي سوله دوکل
 • نظارت كارگاهي عمليات ژئوتكنيك سد گورسفيد
 • نظارت كارگاهي بر عمليات حفاري هاي اكتشافي ژئوتكنيكي طرح سد مخزني جهانشاه
 • انجام خدمات مهندسي نظارت كارگاهي بر انجام عمليات ژئوتكنيك سد مخزني نيلق
 • مطالعات مرحله اول طرح انتقال و تصفيه خانه آب شرب و صنعت شهر صحنه از سد قشلاق
 • مطالعات مرحله دوم سد و تونل انتهايي سامانه انتقال آب از سد آزاد به دشت قروه دهگلان (مشاركت با تحكيم كاو)
 • نظارت عاليه كارگاهي بر عمليات اجرايي سد قوچم و تونل انتهاي