آبان پژوه


سد ,و نيروگاه

خرسان ۳
پروژه سد و نیروگاه برق آبی خرسان 3 در 45 کیلومتری جنوب شهرستان لردگان در استان چهار محال و بختیاری واقع شده است. هدف از احداث این طرح تولید انرژی برق آبی به میزان 1107 گیگاوات ساعت در سال است.

 

اجزای اصلی طرح عبارتند از :

1- سد بتني دو قوسي با ارتفاع 195 متر ، حجم مخزن 1185 ميليون متر مكعب و ‌حجم بدنه 1200000 متر مكعب 
2- سرريز آزاد واقع بر روي بدنه سد با طول آستانه 116 متر
 
3- ‌سيستم انحراف آب شامل يك تونل با قطر داخلي 5 / 12 متر و طول 770 متر در جناح چپ
 
4- سيستم تخليه كننده عمقي بصورت دو مجرا در بدنه سد
 
5- سيستم آب بر نيروگاه شامل برج آبگير ، دو رشته تونل و شفت آب بر كه در ابتداي مسير با پوشش بتني به قطر 5 / 6 متر و در بخش انتهاي بصورت پوشش فلزي با قطر 2 / 5 متر طراحي شده است.
 
6- پرده تزريق و پرده زهكش
 
7- نيروگاه در اين پروژه شامل چهار واحد توربين فرانسيس با محور قائم هر يك با قدرت نصب 100 مگاوات ( جمعاٌ 400 مگاوات ) مي باشد.