آبان پژوه


سد

قوچمهدف:

بهره برداري از سامانه انتقال آب از سد آزاد با هدف اصلي تامين نياز آبي کشاورزي در دشت قروه- دهگلان دنبال مي گردد. در اين راستا بهره برداري از سد قوچم واقع در انتهاي مسير سامانه انتقال با هدف همسان‌سازی توزیع آب انتقالی با توزیع نیاز آبی در دشت مدنظر قرار گرفته است.

موقعیت:

سد قوچم  در كنار روستاي قوچم و 18 كيلومتري شمال غربي شهر دهگلان بر روي رودخانه چم ميركي از سرشاخه‌هاي رودخانه تالوار قرار دارد. راه دسترسي به محور قوچم از طريق جاده آسفالته دهگلان به روستاي بلدستي بطول حدود 23 كيلومتر امكان پذير مي باشد. از آنجا جاده خاكي منشعب مي‌شود كه با طول حدود 6 كيلومتر به روستاي قوچم منتهي مي‌شود.

مشخصات:

سد مخزني قوچم از نوع سد سنگريزه اي با هسته رسي مي‌باشد. جهت بهسازي و آببندي پي سد و تكيه گاه‌ها در زير هسته، با توجه به نفوذپذيري بسيار كم سنگ بستر تنها لازم است پس از برداشت آبرفت و روباره، هسته سد با عرض كامل به عمق حداقل 1 متر در سنگ بستر نفوذ كند.

سازه‌هاي جنبي اين سد شامل يك سرريز آزاد با طول آستانه 10 متر و طول كانال تندآب 135 متر واقع در جناح راست سد و كالورت انحراف دودهانه به طول 248 متر به ابعاد 0/2×0/2 متر (عرض×ارتفاع) در جناح راست سد مي‌باشد. بر اساس طراحي انجام شده كالورت انحراف در مرحله بهره‌برداري از سد بعنوان سيستم تخليه‌كننده تحتاني بكار گرفته خواهد شد. سيستم آبگيري از سد نيز با در نظر گرفتن دهانه آبگير در مجاورت دهانه ورودي تخليه كننده تحتاني و پس از آن هدايت جريان از طريق لوله فلزي واقع در داخل كالورت تأمين شده است.