آبان پژوهسد

قشلاق صحنه


سد قشلاق بر روي رودخانـــه خاله سر واقع گرديده است. محل ايـن طرح در استان كرمانشاه و در 15 كيلومتري شمال غربي شهرستان صحنه واقع شده است.

هدف از احداث سد مخزني قشلاق، تأمين نياز آبي اراضي کشاورزي در دشت‌هاي صحنه و بخشي از دشت چم چمال و نياز آب شهري شهرستان صحنه مي باشد. با بهره برداري از سد مخزني قشلاق، امکان تنظيم جريان آب سطحي رودخانه مريم نگار فراهم آمده و مي توان اراضي کشاورزي محدوده طرح را به زير پوشش قرار داد.