آبان پژوه


سد

شهدای ایلام (گلال)سد مخزنی گلال روی رودخانه گلال یا قلادوله و در فاصله حدود 10 کیلومتری غرب روستالی مورت واقع گردیده است. بهره برداری از سد مخزنی گلال امکان تنظیم آب سطحی این رودخانه به میزان 14/3 میلیون متر مکعب در سال را برای تامین نیازهای مجتمع پتروشیمی میسر می سازد . در کنار این امر امکان کنترل، مهار و جلوگیری از خروج آبهای سطحی از کشور یکی دیگر از دستاوردهای طرح می باشد.

مشخصات سد مخزني شهداي ايلام                                                                    

آورد سالانه در محل سد23/4میلیون متر مکعب
حجم غیر فعال مخزن2/5میلیون متر مکعب
حجم مفید مخزن19/9میلیون متر مکعب
آب تنظیمی کل14/3میلیون متر مکعب
آب تنظیمی برای صنعت12/1میلیون متر مکعب
آب تنظیمی محیط زیست
1/5میلیون متر مکعب
طول خط انتقال تا مجتمع15کیلومتر
ظرفیت خط انتقال400لیتر بر ثانیه
ارتفاع ناخالص ‍پمپاژ320متر

قدرت نصب ایستگاه پمپاژ

1/5مگاوات


 

 


مشخصات بدنه

نوع سدخاکی با هسته رسی
حجم بدنه سد1/5میلیون متر مکعب
طول تاج384متر
ارتفاع سد از بستر68متر
ارتفاع سد از پی70متر
رقوم عادی بهره برداری850متر از سطح دریا
رقوم تاج855متر از سطح دریا
رقوم حداقل بهره برداری850متر از سطح دریا
حجم مخزن19/4میلیون متر مکعب